MOTTO


Section 5.  The motto of the State shall be, "Ua mau ke ea o ka aina i ka pono." [Add Const Con 1978 and election Nov 7, 1978]


<<return